Vacature advocaat-stagiair

VY-US advocaten is een middelgroot advocatenkantoor te Kortrijk dat voornamelijk actief is in de domeinen van het ondernemings- en contractenrecht, vastgoed- en bouwrecht, insolventierecht en aansprakelijkheids- en verkeersrecht.

 

Jouw profiel :

Wij zijn op zoek naar een gedreven advocaat-stagiair en/of advocaat-medewerker om ons team te versterken.

Je bent gemotiveerd, punctueel en streeft er steeds naar om kwalitatief werk af te leveren.

Je bent een teamspeler die gestructureerd en zelfstandig kan werken.

 

Aanbod :

Wij bieden een aangename werksfeer binnen een dynamisch team.

Je zal van ons een gedegen opleiding krijgen, waarbij je gevarieerde en interessante dossiers zal kunnen behandelen.

In samenwerking met een advocaat-vennoot, ontvang je cliënten, verleen je adviezen, stel je conclusies op en doe je rechtbankwerk in de domeinen waarbinnen het kantoor actief is.

Wij bieden een competitieve vergoeding aan en waarbij de mogelijkheid open staat om een eigen cliënteel op te bouwen en door te groeien binnen het kantoor.

 

Geïnteresseerd in deze vacature ? Stuur je kandidatuur, die steeds vertrouwelijk behandeld wordt, met cv aan dominiek.vynckier@vy-us.be.

 

Juridische bijstand voor ondernemingen in moeilijkheden

Heel wat ondernemingen hebben het in de huidige omstandigheden moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor deze wegens de kosten verbonden aan gerechtelijke procedures en uitvoeringen via gerechtsdeurwaarders verder in (liquiditeits)problemen komen, wat al te vaak een vicieuze cirkel vormt waardoor de onderneming nog meer in de moeilijkheden geraakt.
Herkent u zich in deze situatie, dan kan Vy-us Advocaten uw bedrijf daarbij helpen.

Zo kunnen wij u bijstaan om u tijdelijk bescherming te bieden tegen uw schuldeisers door via een minnelijk akkoord met één of meerdere schuldeisers, een gerechtelijk reorganisatieplan (lees: collectief akkoord met alle schuldeisers), dan wel via een overdracht onder gerechtelijk gezag (lees: een rendabele activiteit wordt overgedragen aan een andere/derde onderneming) u wat ademruimte te bieden.

Hebt u toch beslist om uw activiteit stop te zetten, dan moet dit trouwens niet altijd met een faillissement eindigen. Ook een vereffening kan vaak een betere oplossing betekenen, niet alleen voor uzelf als bestuurder/aandeelhouder, maar ook voor uw handelsrelaties (klanten, leveranciers, personeel, …). Zelfs wanneer een vereffening bij voorbaat reeds deficitair dreigt te zijn (lees: de schulden lijken groter dan de baten), kan er vaak nog een door de aandeelhouders gekozen vereffenaar aangesteld worden.

Heeft u hieromtrent vragen, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren. Mr. Johan Vynckier en mr. Guy Delabie hebben elk een jarenlange ervaring als curator, vereffenaar en gerechtsmandataris en staan ter uwer beschikking indien u dat zou wensen.

VY-US MAAKT FAILLISSEMENT KSV ROESELARE ONGEDAAN

Bij vonnis dd. 10.09.19 van de Ondernemingsrechtbank te KORTRIJK werd de voetbalclub KSV ROESELARE in staat van faillissement verklaard.

De club deed beroep op VY-US om tegen dit verstekvonnis zo snel mogelijk verzet aan te tekenen om het faillissement te laten opheffen.

Mr. Johan VYNCKIER en Mr. Guy DELABIE hebben vanaf deze contactname KSV ROESELARE bijgestaan, ook bij de contacten met de aangestelde curator die lopende de verzetsprocedure zijn wettelijke taken diende te vervullen.

Zij slaagden er in eerste instantie in het kader van een spoedprocedure (met verkorting dagvaardingstermijn) het dossier volledig klaar voor behandeling te krijgen, waardoor het aangetekende verzet reeds één week na de uitspraak op de zitting van 17.09.19 kon worden gepleit.

Slechts 2 dagen na de pleidooien heeft de Rechtbank reeds in haar vonnis het aangetekende verzet gegrond verklaard en werd het faillissement opgeheven.  Hierdoor kon KSV ROESELARE onmiddellijk haar activiteiten verder zetten.

Deze week was een intense week zowel voor de club als voor het kantoor.

Dit dossier heeft uitgebreid zowel de nationale als regionale media gehaald, waarvan enkele hieronder worden weergegeven:

Sport.be

Het Laatste Nieuws

Radio 2

Focus-WTV

Focus-WTV

 

De erkentelijkheid van de bestuurders van de club was zeer groot en het was voor ons een groot plezier om een reactie te krijgen zoals deze hieronder deels werd opgenomen.

“ On behalf of 275 youth players, over 500 parents, 100 voluntaries, 50 workers I would like to express all our gratitude for each effort on this case.

 I do believe that lessons are learned.

The positive result of it, before anything, it’s a relief to everyone who want and dream for better days to KSV Roeselare.

 … 

 Johan and Guy, since the moment you have arrived at the office on that horrible afternoon of Tuesday 10th, we have get the abilities and the right professionals on place. 

On preparation stage and on court session, your performances were high standard.

I am quite sure that under your suit, you guys were wearing the black and white jersey of Roeselare.

 Taking to football world, you both have scored a spectacular goal to KSV Roeselare. Well done, congratulations for succeed on this case.

 Best regards, 

Marco”

 

PRIMEUR VOOR VY-US – DIGITALE NEERLEGGING

Met enige trots kunnen wij meedelen dat wij, als één van de allereerste advocatenkantoren in België, sinds begin december 2018 elektronisch conclusies en stukkenbundels neerleggen door middel van de DPA-integratie in het door ons gebruikte softwarepakket, Kleos Kluwer Software.

DPA-deposit (Digital Platform Attorneys) is een digitaal uitwisselingsplatform dat zich enkel richt tot advocaten. Waar voorheen conclusies telkens in tweevoud dienden te worden uitgeprint en manueel ondertekend, om vervolgens per drager of met de post afgeleverd te worden op de griffie van de rechtbank, kunnen deze conclusies thans met één muisklik digitaal verzonden worden naar de Belgische vredegerechten, rechtbanken en hoven van beroep.  Gelijktijdig kan een kopie verzonden worden naar confraters, cliënten en derden.  Ook bewijsstukken (het stukkenbundel) en diverse andere documenten kunnen op deze wijze gecommuniceerd worden aan de verschillende stakeholders in een lopende procedure.

In samenwerking met onze softwarepartner timmert VY-US dan ook verder aan de weg van de digitalisering van ons eigen kantoor en de advocatuur in het algemeen.

Procedure invordering onbetwiste schuldvorderingen

Onder impuls van een Europese richtlijn uit 2011 heeft de wet van 19.10.2015 een “invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden” in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd, waarbij deze regeling sinds 2 juli 2016 in werking is getreden.

De belangrijkste opzet van deze nieuwe, buitengerechtelijke invorderingsprocedure is ervoor zorgen dat onbetwiste geldschulden in verband met betalingsachterstanden bij handelstransacties binnen een korte termijn worden afgehandeld.

De invordering van onbetwiste geldschulden is dan ook voortaan buitengerechtelijk – zonder gerechtelijke tussenkomst – mogelijk en het zijn de gerechtsdeurwaarders die instaan voor de invordering ervan, dit op uitsluitend verzoek van de advocaat van de schuldeiser.

Enkel een advocaat kan dus het initiatief nemen om deze procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden namens zijn cliënt op te starten. De rol van de advocaat is er vooral op gericht om na te gaan of de wettelijke voorwaarden om deze regeling toe te passen in een concreet geval wel zijn voldaan en zo deze procedure op gang te brengen.

De administratieve invorderingsprocedure kan slechts worden toegepast onder de volgende cumulatieve voorwaarden: (a) de schuld moet onbetwist zijn, (b) de schuld betreft een geldschuld (ongeacht het bedrag),  (c) het moet een schuld tussen professionelen betreffen (B2B) (d) met betrekking tot “professionele handelingen”. Daarbij geldt de inschrijving van zowel de schuldenaar als de schuldeiser in de KBO als criterium.

Uitgesloten van het toepassingsgebied zijn dan ook de volgende schulden van of ten aanzien van:

  • Publieke overheden (De Staat, Gewesten, Gemeenschappen, provincies, gemeenten, instellingen van openbaar nut en – in het algemeen – alle publiekrechtelijke rechtspersonen);
  • Schuldeisers of schuldenaren zonder inschrijving in de KBO;
  • Particuliere schulden (m.a.w. buiten het kader van een ondernemingsactiviteit);
  • Schulden uit faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling, en andere vormen van wettelijk samenloop, zoals bv. een vereffening).
  • Buitencontractuele verbintenissen tussen partijen

Nadat de advocaat van de schuldeiser alle bewijsstukken m.b.t. de schuld heeft nagezien en heeft geverifieerd of de wettelijke voorwaarden in casu voldaan zijn, zal de gerechtsdeurwaarder de stukken, samen met een aanmaning tot betaling, aan de schuldenaar betekenen.

Na de betekening van de aanmaning zijn er vier mogelijke scenario’s:

  • De schuldenaar betaalt de volledige schuld: de procedure tot invordering wordt hiermee beëindigd;
  • De schuldenaar verzoekt om afbetalingsfaciliteiten: de procedure wordt opgeschort en wordt in geval van wanbetaling desgevallend hernomen;
  • De schuldenaar betwist de ingevorderde schuld: de administratieve procedure wordt beëindigd en zal de schuldeiser zijn vordering alsnog in rechte – via de klassieke gerechtelijke procedure – moeten uitoefenen;
  • De schuldenaar reageert en/of betwist niet binnen de maand plus acht dagen na de aanmaning per gerechtsdeurwaardersexploot (= een wachttermijn van 8 dagen om onderhandelingen alsnog mogelijk te maken of tot een goed einde te brengen, aldus de wetgever): de gerechtsdeurwaarder maakt een “proces-verbaal van niet-betwisting” op, dat het “Beheers- en toezichtcomité” daarna nog uitvoerbaar zal verklaren.

Tot slot kunnen we nog opmerken dat de moratoire intresten en schadebedingen, zoals opgenomen in uw algemene contract- of factuurvoorwaarden, in deze procedure automatisch beperkt worden tot 10% van de hoofdsom.

Uiteraard kan VY-US voor u een dergelijke administratieve procedure opstarten en deze vervolgens verder opvolgen. Wij kunnen u in dat verband adviseren en onder meer beoordelen of u in een concreet geval deze procedure dan wel de klassieke gerechtelijke procedure via een dagvaarding dient u op te starten.