Algemene voorwaarden Vy-us Advocaten

  1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door en/of voor advocaten van de BV VY-US (KBO 0479.283.037). Meer info op www.vy-us.be.

 

  1. Erelonen en uitgaven

Erelonen:

Behoudens andersluidende  overeenkomst en met voorbehoud van het recht om deze lopende de behandeling van het dossier aan te passen, worden de diensten in normale omstandigheden meestal maar niet exclusief op basis van standaarduurtarieven aangerekend.  Een definitieve afrekening, mét eventueel een extra-forfaitaire bonus bij een goed resultaat, gebeurt bij het einde van het dossier.

Op de website www.vy-us.be wordt meer gedetailleerd uitgelegd hoe de aanrekening van de erelonen verder gebeurt.

Voorschotten:

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Administratieve kosten en gerechtskosten:

De eigenlijke kantoorkosten worden berekend conform de bepalingen zoals weergegeven op de website www.vy-us.be.

Uitgaven / Kosten:

Gemaakte uitgaven aan derden (zoals de erelonen van experten en buitenlandse advocaten, gerechtsdeurwaarders, enz.) worden ofwel door de cliënt rechtstreeks met de derde afgerekend ofwel apart vermeld op de factuur en gefactureerd aan de kostprijs.

Indexering:

De advocaat behoudt zich het recht voor om de ereloontarieven en barema’s jaarlijks te indexeren.

BTW:

Op al onze uitgaande facturen is 21% BTW verschuldigd.

Niet-betaling door cliënt:

Al onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij het uitblijven van betaling van de factuur zijn – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – verwijlintresten verschuldigd overeenkomst de tarieven van toepassing volgens de Wet ter bestrijding van de Betalingsachterstand in Handelstransacties van 02.08.02. Onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding van 10% verschuldigd op het uitstaande bedrag. De advocaat behoudt zich het recht voor de uitvoering van de diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, om reden van niet-betaling van gevraagde voorschotten of van staten van erelonen en kosten na een periode van 30 dagen of meer of om een andere ernstige reden.

 

  1. Derdenrekeningen:

Gelden die de advocaat namens de cliënt houdt of ontvangt, worden op een speciale door de advocaat in overeenkomst met de balievoorschriften gehouden bankrekening, een zogenaamde derdenrekening, geboekt, dit met nr. BE54 3850 5313 0397 of op een afzonderlijke zakenrekening per dossier. De cliënt geeft de advocaat de toestemming om nog verschuldigde erelonen en  uitgaven af te houden van de namens de cliënt ontvangen bedragen.

 

  1. Aansprakelijkheid

Beperking van de aansprakelijkheid:

De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van advocaten van het kantoor en van de BV zelf voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot  het bedrag van dekking door de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van de cliënt:

De advocaat zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers. De advocaat behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van derden:

De advocaat is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden die plaatsvonden vóór de aanvang van de uitvoering van de diensten. Zelfs wanneer de advocaat advies heeft verleend op basis van informatie of raadgevingen die werden overgemaakt door buitenlandse of andere advocaten of adviseurs op wie de advocaat een beroep heeft gedaan zonder dat de cliënt de advocaat daartoe de opdracht gaf, is elke aansprakelijkheid van de advocaat voor verlies, schade, kosten of uitgaven rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit een handeling of nalatigheid in hoofde van derde(n), uitgesloten.

Gebruik van documentatie:

De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van documenten in een andere dan de door de advocaat geleverde vorm of in andere situaties dan deze waarvoor de documenten opgesteld werden.

Overmacht:

De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die, redelijkerwijs, buiten de controle van de advocaat liggen.

 

  1. Documentatie

Vernietiging van documentatie:

Het bij het Kantoor aanwezige dossier (met uitzondering van de documenten waarvan de Opdrachtgever de teruggave vraagt) wordt niet langer dan vijf jaar bewaard, na versturing van de definitieve staat van erelonen en kosten.

 

  1. Anti-witwas- en anti-terrorisme-financiering

Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven, het beheren van diens geld, effecten of andere activa, de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen, de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies, of wanneer hij/zij optreedt in naam en voor rekening van zijn/haar cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed, is hij/zij verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder vennootschapsvorm overeenkomstig artikel 8 §3 van de wet van 11 januari 1993 om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is, alsook om hun advocaat in te lichten telkens wanneer deze situatie wijzigt.  Indien de cliënt binnen de 2 weken nadat deze werd opgevraagd weigert de informatie te verstrekken die de advocaat verplicht moet opvragen, heeft de advocaat in toepassing van artikel 2.10 van het Reglement van de OVB dd. 21 december 2011 het recht om een einde te stellen aan zijn tussenkomst.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken te Kortrijk, meer bepaald de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Vredegerecht eerste kanton te Kortrijk, zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben. Bovendien komen de partijen uitdrukkelijk en conventioneel overeen dat elke andere rechtbank dan deze aangeduid in de vorige paragraaf, onbevoegd is met betrekking tot de in de vorige paragraaf vermelde materie.