Erelonen en kosten

Ons kantoor rekent haar diensten aan in een factuur.

Tijdens de behandeling van een dossier en uiteraard afhankelijk van de duur en de omvang van de prestaties die moeten worden geleverd, worden er voorschotten gevraagd. Dit gebeurt via “voorschotfacturen”.

Bij de afhandeling van het dossier worden deze betaalde voorschotfacturen dan in mindering gebracht op het totale verschuldigde eindbedrag voor alle geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Ons kantoor besteedt veel zorg bij het einde van het dossier aan het opmaken van een gedetailleerde eindfactuur. Deze bestaat steeds uit drie onderdelen: de eigenlijke kantoorkosten, de gerechtskosten en het ereloon zélf.

De prestaties die geleverd werden, worden in dit document ook nogmaals vermeld, zodat u in elk geval een duidelijk zicht heeft wat er effectief gepresteerd werd voor hetgeen u aangerekend wordt.

Alle hieronder vermelde bedragen gelden exclusief BTW (21 %).

De eigenlijke kantoorkosten

Aanleggen dossier 75€
Typwerk briefwisseling/procedure per pagina 10€
Bijkomende kost voor aangetekende brief 15€
Telefoon/e-mail: vast forfait (50 € in omvangrijke dossiers) 25€
Fotokopieën per pagina 0.7€
Verplaatsingskosten per kilometer 0.75€
 Archivering (5 jaar na afsluiting dossier)  75€

De gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die dienen gemaakt te worden voor de opstart van en het voeren van een procedure (o.a. griffiekosten voor de rolstelling, kosten bij het registratiekantoor voor eventuele inlichtingen omtrent de eigendommen van de tegenpartij enz..) De deurwaarderskosten worden door de gerechtsdeurwaarder steeds rechtstreeks aan u gefactureerd.

Deze gerechtskosten kunnen in vele gerechtelijke procedures worden gerecupereerd van de tegenpartij indien de procedure “gewonnen” wordt.

Het ereloon

Het ereloon wordt per dossier gedetailleerd weergegeven en vormt de vergoeding voor de geleverde prestaties van het kantoor. Dit kunnen onder meer de volgende zaken zijn, afhankelijk van de soort zaak (gerechtelijke betwisting, adviesverlening enz…) :

  • Het doornemen en de studie van het dossier en de overgemaakte stukken;
  • Het bespreken van het dossier tijdens één of meerdere consultaties;
  • Het verrichten van juridisch opzoekingswerk;
  • Het samen met de cliënt bepalen van de te volgen strategie en de gerechtelijke stappen die eventueel dienen te worden gezet, alsmede ook het eventueel nemen van bewarende maatregelen in afwachting van een gerechtelijke uitspraak;
  • Het opmaken van de dagvaarding/beroepsakte/conclusie enz…;
  • Het nemen van de nodige initiatieven om de gerechtelijke procedure zo snel mogelijk tot een eindbeslissing te laten komen;
  • De aanwezigheden ter zitting van de Rechtbank die de zaak behandelt en het pleidooi;
  • De adviesverlening en de opmaak van contracten;

De begroting van het ereloon wordt ook steeds in de staat van kosten en ereloon gemotiveerd uitgelegd. Het ereloon wordt berekend afhankelijk van de aard van het dossier, de omvang van de geleverde prestaties en het eventueel behaalde resultaat.

Normaal wordt er gewerkt op basis van de gepresteerde uren die worden bijgehouden.

Het standaard gehanteerde uurloontarief is afhankelijk van de persoon die de prestatie geleverd heeft en varieert thans van 140,00 EUR tot 250,00 EUR (afhankelijk van de anciënniteit/maturiteit van degene die de prestatie levert, de aard en het belang van het dossier, de vereiste gespecialiseerde kennis, de hoogdringendheid enz.).  Dit tarief kan verhoogd worden, dan wel kan dit uurtarief aangevuld worden met een globale bonus op het einde van het dossier, in functie van een aantal specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het eventueel dringend karakter van de prestaties die gevraagd werden, het ingewikkeld karakter van het dossier, het eventuele grote financiële belang van het dossier, het behaalde resultaat enz…  

In dossiers waarin er directe geldelijke belangen in het spel zijn (bijv. recupereren openstaande vorderingen of afweren van geldelijke aanspraken) kan het ereloon ook gerekend worden op basis van een percentage op het geïnde of afgeweerde bedrag. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met de omvang van de geleverde prestaties en de gespendeerde tijdsduur. Dit percentage varieert eveneens afhankelijk van het dossier, maar een percentage van 10 % à 15 % is gebruikelijk.

Voor “standaard”invorderingsdossiers (voor onbetwiste facturen) hanteren wij meestal een systeem waarbij het ereloon en de kosten worden beperkt tot de bedragen die bovenop de factuurbedragen kunnen worden gerecupereerd van de tegenpartij (rente, verhogingsbeding, rechtsplegingsvergoeding). In gevallen waarin er niet kan gerecupereerd worden wegens insolvabiliteit/faillissement enz… van de tegenpartij wordt het ereloon en de eigen kantoorkosten beperkt tot een forfait (afhankelijk van de omvang van de geleverde prestaties), bovenop de betaalde gerechtskosten die worden doorgerekend.